اهداف و ماموریت ها

هدف ما در گروه مهندسی سپاس براورده کرده نیاز صنعت خودروی کشور و بی نیاز شدن به محصولات خارجی در این زمینه است.

در این راستا ما هرسال محصول جدیدی به صنعت خودروی کشور عرضه کردیم.